89669291 3045175508840456 8709659180492914688 n

ອີງຕາມບົດຂ່າວລາຍງານຂອງຄະນະກໍາມະການສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດຈີນ ແລະ ຈາກເວບໄຊ https://gisanddata.maps.arcgis.com/…/opsdashboa…/index.html… ສໍາລັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງພະຍາດປອດອັກເສບຈາກເຊື້ອໄວຣັດ COVID-19 ຮອດວັນທີ 13 ມີນາ 2020 ເວລາ 13.30