89749256 809622759556495 5462849769426649088 o

ວັນທີ 11 ມີນາ 2020 ຄະນະພະແນກສາທາ ລະນະສຸກແຂວງໄດ້ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ແນະນໍາການໃຊ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2020

ໃຫ້ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງກະລຶມ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ອຸດົມສຸກ ບຸດສວນທຽນ ຮອງເລຂາພັກເມືອງ, ປະທານກວດກາພັກ-ລັດເມືອງທັງເປັນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ທ່ານ ດຣ ບົວໄລ ເກດຈັນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ມີຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພະນັກງານຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນ ແຂວງ-ເມືອງ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 17 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານ.


ໃນວາລະກອງປະຊຸມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ຄຳສັ່ງແນະນຳ ວ່າດ້ວຍການນຳໃຊ້ງົບປະມານ ຂອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກ ສົກງົບປະມານປີ 2020 , ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການປັບປຸງແຜນງານ, ແຜນງານຍ່ອຍ ແລະ ໂຄງການເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາສາທາລະນະສຸກ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ( 2021-2025 ) ແລະ ບັນດາເອກະສານອື່ນໆ ຈຸດປະສົງ ກໍເພື່ອກຳນົດມາດຕະການ, ວິທີການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດ, ແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍວິຊາການ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນວຽກງານສາທາລະນະສຸກ, ເພື່ອນຳໃຊ້ງົບປະມານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນຍຸດທະສາດ, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ເປົ້າ 11 ຕົວຊີ້ບອກໃຫ້ບັນລຸຕາມສະພາຮັບຮອງແຜນປະຕິຮູບລະບົບສາທາລະນະສຸກໄລຍະ II , ພັດທະນາລະບົບແຜນການ ການເງິນໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບລວມສູນດ້ານການເງິນຜ່ານປະຕູດຽວ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ງຄອງງົບປະມານ ສາມາດໃຊ້ລະບົບ IT ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງການເງິນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສາມາດກວດສອບໄດ້.

89037673 809622686223169 145158405567283200 o 89784919 809623106223127 6347763738510098432 o