ຊື່ບັນດາ ການສຶກສາ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງ ລະຫັດຊື່
  ມະຫາວິທະຍໄລ ແຫ່ງຊາດ  http://www.nuol.edu.la
 ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ  http://www.fe-nuol.edu.la
  ກະຊວງ ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມ  http://www.ljttc.edu.la
  ພະວິທະຍາໄລ ລາວ-ອາເມລິກາ  http://www.lac.edu.la
  ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງນ້ຳທາ  http://www.luangnumtha-ttc.edu.la
  ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງພະບາງ  http://www.luangprabang-ttc.edu.la
  ວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄຳຊ້າງ   http://www.dongkhamxang-ttc.edu.la
  ວິທະຍາໄລຄູ ຄັງໄຂ  http://www.khangkhai-ttc.edu.la
  ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ  http://www.bankeun-ttc.edu.la
  ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ  http://www.savannakhet-ttc.edu.la

  ໂຄງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດສຳລັບອຸດສາຫະກຳບໍລິການດ້ານ IT ຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

 http://www.itsd.edu.la
  ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ  http://www.scmt.edu.la
  ກະຊວງ ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມ  http://www.ittc.edu.la
  ໂຮງຮຽນອີສເຕີນສະຕາ ສອງພາສາ  http://www.esbs.edu.la
  ສະຖາບັນ ບໍລິຫານສາດ ສະຫວັນ  http://www.sim.edu.la
  ພມະຫາວິທະຍາໄລ ແພດສາດ  http://www.psr.edu.la
  ສະຖານບັນການທະຄານ  http://www.bibol.edu.la
  ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ  http://www.uhs.edu.la
  ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ  http://www.lji.edu.la
  ສູນຝຶກອົບຮົມຄອມພິມເຕີ ພະພົມ  http://www.phaphom.edu.la