ຊື່ທະນາຄານ ຊື່​ເວັບ​ໄຊ
ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ   www.bol.gov.la
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ  www.bcel.com.la
ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ  ww38.jdbbank.com
ທະນາຄານພັດທະນາລາວ  www.ldb.org.la
ທະນາຄານລາວ-ຫວຽດ  www.laovietbank.com.la
ທະນາຄານລາວ-ຝຣັ່ງ  www.banquefrancolao.com
ທະນາຄານອິນໂດໄຊນາ  www.indochinabank.com