Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງເຊກອງໄປທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

IMG001ການໄປທັດສະນະສຶກສາ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມ ຄອງສາທາລະນະສຸກ, ລະບົບການຈົດຮັບ, ຈົດຈ່າຍ ຢູ່ຂັ້ນໂຮງໝໍແຂວງ,  ວຽກງານການສ້າງກອງທຶນໝູນວຽນຢາ, ລະບົບຄຸ້ມຄອງ, ການຈັດຊື້ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານປະກັນສຸຂະພາບທີ່ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

 

 

ຄະນະທີມນໍາພາໂດຍທ່ານ ດຣ. ຄໍາໄຫຼ ສັນຕິພູມ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງເຊກອງ

 

 ຄັ້ງວັນທີ 21-23 ມີນາ 2018

 

 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 22 ຄົນ, ຍິງ 10 ຄົນ, ຈາກຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງພະແນກ ແລະ ຈາກສາທາເມືອງລະມາມ, ທ່າແຕງ ແລະ ດາກຈຶງ

 

ຈຸດປະສົງ

 

-       ເພື່ອແລກປ່ຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາທາລະນະສຸກ, ສິ່ງທີ່ເປັນເງື່ອນໄຂສະດວກໃນການປະຕິບັດໜ້າວຽກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແນວທາງປະຕິບັດໃນການບັນລຸຄາດ   ໝາຍ ໃນໜ້າວຽກສາທາລະນະສຸກ

 

-       ເພື່ອນໍາເອົາບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຖອດມາ ຫັນປັບໃຊ້ໃຫ້ແທດເໝາະ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ວຽກອັນລວມ

 

-       ເພື່ອສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ດີລະຫ່ວາງພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງເຊກອງ ແລະ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ມີຄວາມຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນ, ຄວາມສາມັກຄີ, ຮັກແພງກົມກຽວ ແລະ ປະສານສົມທົບໃນການຖອດຖອນບົດຮຽນໃນຄັ້ງໜ້າ.

 

IMG002

 

ປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບ (ສັງເກດຕີລາຄາ, ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້)

 

 1. ເຫັນໄດ້ວ່າວຽກງານບໍລິຫານສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ມີການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມ 8 ໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ບໍລິຫານ, ແບ່ງໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານວິຊາການໃສ່ກົງຈັກຢ່າງເໝາະສົມ, ໃນນັ້ນແບ່ງອອກເປັນ 3 ຈຸງານຄື: ຈຸງານຄົ້ນຄົ້ວສັງລວມ, ຈຸງານບໍລິຫານ-ພິທີການ ແລະ ຕຸລາການ, ຈຸງານຄຸ້ມຄອງພາຫານະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ຕຶກອາຄານ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
 2. ວຽກງານອາຫານ ແລະ ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການປະກັນທຸກທົ່ວໜ້າ, ສໍາລັບວຽກງານການຈັດຊື້ແມ່ນໄດ້ມີ: 1.ຄະນະກໍາມະການຈັດຊື້ຂັ້ນແຂວງປະກອບມີຄະນະພະແນກ, ຫົວໜ້າຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ, ຄະນະອໍານວຍການໂຮງໝໍແຂວງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການສາທາເມືອງ. 2. ກອງເລຂາການຈັດຊື້ປະກອບມີ: ຂະແໜງອາຫານແລະ ຢາ, ການຢາໂຮງໝໍແຂວງ, ການເງີນພະແນກ, ການເງີນໂຮງໝໍແຂວງ, ການເງີນຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ ແລະ ພະນັກງານພາລາທິການແຂວງ ແລະ 3. ການຈັດຊື້ ປະກອບມີແບບການປະມູນລວມກັນ, ສ້າງແຜນເປັນປີ ແລະ ເປັນງວດ, ລາຄາດຽວເອກະພາບໃນທົ່ວແຂວງ

 

 • ສ່ວນວຽກງານຄຸ້ມຄອງຢາ-ຜະລິດຕະພັນການແພດ ແມ່ນໄດ້ໃຊ້ລະບົບ m supply ສໍາລັບສາງໃຫ່ຍ, ໃຊ້ລະບົບ Excel sheet ສໍາລັບສາງຍ່ອຍ, ໃຊ້ລະບົບ Data Base ແລະ ລະບົບ Z black up ແລະ ມີການກວດກາ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານເປັນເດືອນ
 • ວຽກງານການເກັບຮັກສາ ແລະ ແຈກຈ່າຍຢາ-ອຸປະກອນການແພດ, ແມ່ນໄດ້ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສາງລວມຂອງແຂວງ (ຜ່ານປະຕູດຽວ), ກວດກາ ແລະ ຈັດມ້ຽນໃຫ້ເປັນລະບົບຕາມຫຼັກການຂອງສາງ (ເຫັນງ່າຍ, ເອົາງ່າຍ ແລະ ກວດກາງ່າຍ).

 

 1. 3.ວຽກງານປະກັນສຸຂະພາບ:

 

-       ກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບປົກຄຸມ 100% ຂອງປະຊາກອນ

 

-       ເງີນສົມທົບເກັບໄດ້ຈາກຄົນເຈັບ ກປຊ ເທົ່າກັບ 9.95% ຂອງມູນຄ່າທົດແທນຄ່າບໍລິການ ແລະ ຜູ້ຖືກຍົກເວັ້ນເກັບເງີນສົມທົບແມ່ນ 40% ຂອງຄົນເຈັບ ກປຊ ທີ່ມາບໍລິການ.

 IMG003

v  ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

 

 1. ວຽກງານການບໍລິຫານຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ: - ການຈັດຊື້ຮ່ວມກັນເປັນວຽກງານທີ່ສໍາຄັນໃນການ

 

ຊອກຫາຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດທີ່ມີຄຸນນະພາບ (ຢາທີ່ຂື້ນທະບຽນ),- ລະບອບການປະຊຸມຂອງກອງເລຂາ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຈັດຊື້ຕ້ອງເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ, - ການນໍາໃຊ້ລະບົບໄອທີເຂົ້າໃນວຽກງານແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຫຼາຍເພາະສາມາດກວດກາ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສດີ, - ການນໍາໃຊ້ປື້ມຄູ່ມືປິ່ນປົວແຫ່ງຊາດມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

 

- ສໍາລັບການປະມູນການຈັດຊື້ຢາ ແມ່ນໄດ້ແມ່ນໄດ້ຄິດໄລ່ຄ່າຢາໄວ້ 20%, ຄ່າຂົນສົ່ງ ແມ່ນບໍລິສັດເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບນໍາສົ່ງຮອດເມືອງ

 

-       ທຶນໝູນວຽນຢາໃນການຈັດຊື້ເອົານໍາບໍລິສັດ ແລະ ຊໍາລະຄືນ (ບໍ່ໄດ້ຮັບງົບປະມານຈາກແຂວງ)

 

-       ສໍາລັບຢາແຮການນໍາແຂວງລົງເຮັດວຽກຮາກຖານ ຫຼື ເວລາມີກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ແມ່ນທາງຫ້ອງວ່າການແຂວງເປັນຜູ້ຈັດຊື້ເອງ, ແຕ່ໃຫ້ທາງພະແນກສາທາເປັນຜູ້ຂື້ນແຜນຢາ

 

 1. ວຽກງານບໍລິຫານ ໄດ້ມີການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມ 8 ໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຕາມຄວາມສາມາດຂອງແຕ່ລະຄົນໃນຄະນະ, ສ່ວນພະນັກງານວິຊາການກໍ່ໄດ້ແບ່ງໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງລະອຽດ, ມີການເຮັດວຽກແບບລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ນໍາພາເປັນໝູ່ຄະນະ, ເສີມຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານລັດ ຖະກອນທຸກລະດັບ, ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ແຜນຄົນ, ມີໂຄງການລະອຽດ, ປະຕິບັດ ແລະ ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ມີການເຊື່ອມສານປະສານງານ ສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນຕາມພາລະບົດບາດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 2700 ແລະ ຕາມທິດທາງຊີ້ນໍາຂອງຄະນະພະແນກ.
 2. ວຽກງານປະກັນສຸຂະພາບ: ໄດ້ຖືເອົາວຽກແມ່ມານເປັນວຽກງານບູລິມະສິດພິເສດຂອງສາທາແຂວງຫຼວງພະບາງ
 3. ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຍຸງລາຍແມ່ນມີຄະນະອີໂອຊີໄດ້ເຮັດວຽກເປັນປະຈໍາປົກກະຕິ, ລາຍງານເປັນອາທິດ, ການສ່ອງແສງລາຍງານປະຈໍາອາທິດຕ້ອງໄດ້ມີການລາຍງານໜອນນໍ້າ,​ ການຄວບຄຸມຈ່າຍຢາຂ້າໜອນນໍ້າ, ໃນກໍລະນີມີລາຍງານຕົວເລກໜອນນໍ້າທີ່ເພີ້ມຂື້ນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ລົງປະຕິບັດທັນທີ, ລົງກວດ ແລະ ຝົ່ນຢາຢ່າງທັນການ, ພົບໃນຄົວເຮືອນໃດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຝົ່ນຢາໃນລັດສະໝີ 100 ແມັດ, ຖ້າພົບເຫັນໃນເຖີງ 5 ຄົວເຮືອນຕ້ອງຝົ່ນຢາໝົດພາຍໃນບ້ານ, ເຮັດໂອ່ງນໍ້າໃຫ້ຍຸງມາໄຂ່ໃສ່ແລ້ວປ່ອຍປາຫາງນົກຍຸງລົງກິນໜອນນໍ້າ.
 4. ວຽກງານສັກຢາກັນພະຍາດຕ້ອງເບີ່ງວ່າບ້ານໃດມີຄວາມຫຸ້ຍງຍາກໃນການມາຮັບການສັກຢາ ແມ່ນໄດ້ເຮັດເປັນບ້ານຕະລຸມບອນ ໝາຍຄວາມວ່າໄດ້ລົງເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານນັ້ໜໝົ້ດທັງທີມງານແພດ, ຈັດທີມງານໜຶ່ງ 2 ຄົນ ລົງໄກ້ຊິດຕິດແທດກັບປະຊາຊົນໃນບ້ານນັ້ນ
 5. ການສ້າງບ້ານສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງ ແມ່ນໄດ້ເຮັດແຜນກິດຈະກໍາລົງຕິດຕາມ ແລະ ໃນກໍລະນີງົບປະມານບໍ່ຕອບສະໜອງແມ່ນໃຫ້ທີມງານແພດໝໍທີ່ລົງສັກຢາຊ່ວຍຕິດຕາມນໍາເພີ້ມເຕີມ ແລະ ຂື້ນມາລາຍງານ
 6. ແມ່ ແລະ ເດັກ ເວລາເອົາຢາແມ່ ແລະ ເດັກແຂວງໄດ້ລົງມາຈ່າຍທຸກບັນຊີ ແລະ ລະບົບບັນຊີຕ້ອງເຂົ້າກັນ, ມີບັນຊີຈ່າຍອອກ ແລະ ເຂົ້າອັນດຽວກັນໃນລະບົບການຢາເມືອງ

 IMG004 IMG005

 

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates