1.
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຫ້າມ ໂຄສະນາສົ່ງເສີມ ການບໍລິໂພກ ຜະລິດຕະພັນຢາສູບ
2.
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນ ຄວບຄຸມຢາສູບ
3.
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການພິມຄຳເຕືອນ ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບໃສ່ວັດຖຸ ຫຸ້ມຫໍ່ຜະລິດຕະພັນຢາສູບ
4.
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ໂພຊະນາການ
5.
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ຄວາມປວດໄພອາຫານ
6.
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ໂຮງໝໍເອກະຊົນ
7.
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການສື່ສານເພື່ອສຸຂະພາບ
8.
ດຳ​ລັດ ວ່າດ້ວຍ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຝົ້າ​ລະ​ວັງ ແລະ ຄວບ​ຄຸມ​ພະ​ຍາດ​ຕິດ​ຕໍ່
9.
ດຳ​ລັດ ວ່າດ້ວຍ ​ການ​ເຄື່​ອນ​ໄຫວ ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ການ ​ຄວບ​ຄຸມຢາ​ສູບ
10.
ດຳ​ລັດ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ&ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກ່ຽວ​ກັບ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ
11.
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວ ກັບການ ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່.

1.
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຫ້າມ ໂຄສະນາສົ່ງເສີມ ການບໍລິໂພກ ຜະລິດຕະພັນຢາສູບ
2.
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນ ຄວບຄຸມຢາສູບ
3.
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການພິມຄຳເຕືອນ ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບໃສ່ວັດຖຸ ຫຸ້ມຫໍ່ຜະລິດຕະພັນຢາສູບ
4.
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ໂພຊະນາການ
5.
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ຄວາມປວດໄພອາຫານ
6.
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ໂຮງໝໍເອກະຊົນ
7.
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການສື່ສານເພື່ອສຸຂະພາບ
8.
ດຳ​ລັດ ວ່າດ້ວຍ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຝົ້າ​ລະ​ວັງ ແລະ ຄວບ​ຄຸມ​ພະ​ຍາດ​ຕິດ​ຕໍ່
9.
ດຳ​ລັດ ວ່າດ້ວຍ ​ການ​ເຄື່​ອນ​ໄຫວ ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ການ ​ຄວບ​ຄຸມຢາ​ສູບ
10.
ດຳ​ລັດ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ&ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກ່ຽວ​ກັບ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ
11.
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວ ກັບການ ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່.