Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

​ເຝົ້າ​ລະ​ວັງ 17 ພະ​ຍາດ​ລະ​ບາດ

ວຽກງານເຝົ້າລະວັງ 17 ໝວດອາການ, ພະຍາດ ປະຈໍາອທິດທີ 50 ປີ 2017

ລ/ດ

ໝວດອາການ, ພະຍາດ

ຕົວເລກສະສົມ

ຕົວເລກອາທິດນີ້

ເມືອງລະມາມ

ເມືອງທ່າແຕງ

ເມືອງກະລຶມ

ເມືອງດາກຈຶງ

ຕາຍ

ລວມໃນອາທິດ

1

ລ່ອຍແຫຼວກະທັນຫັນ (AFP)

4

0

0

0

0

0

0

0

2

ໄຂ້ອອກຕຸ່ມ (Measles)

94

0

0

0

0

0

0

0

3

ບາດທະຍັກໃນເດັກເກີດໃໝ່(NTT)

0

0

0

0

0

0

0

0

4

ບາດທະຍັກໃນທຸກກຸ່ມອາຍຸ(TTA)

1

0

0

0

0

0

0

0

5

ຄໍຕີບ (Diphtheria)

1

0

0

0

0

0

0

0

6

ໄອໄກ່ (Pertussis)

 

0

0

0

0

0

0

0

7.1

ໄຂ້ຍູງລາຍບໍ່ມີອາການເຕືອນ(DF)

133

0

0

0

0

0

0

0

7.2

ໄຂ້ຍູງລາຍມີອາການເຕືອນ(DHF)

 

0

0

0

0

0

0

0

7.3

ໄຂ້ຍູງລາຍຮ້າຍແຮງ(DSS)

 

0

0

0

0

0

0

0

8

ຖອກທ້ອງຖ່າຍເປັນນໍ້າກະທັນຫັນ(AWD)

3766

47

25

16

2

4

 

47

9

ຖອກທ້ອງຖ່າຍເປັນມູກປົນເລືອດ(ABD)

1675

0

14

10

0

4

0

28

10

ເບື່ອອາຫານ(Food Poisoning)

25

1

1

0

0

0

0

1

11

ໄຂ້ທໍລະພິດ(Typhoid)

0

0

0

0

0

0

0

0

12

ໄຂ້ເລືອດດໍາ(Anthrax)

0

0

0

0

0

0

0

0

13

ໝວດອາການເຫຼືອງ

ກະທັນຫັນ(Total Hepatitis)

0

0

0

0

0

0

0

0

14

ເຍື້ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບ(Meningitis)

7

0

0

0

0

0

0

0

15

ໝວດອາການອັກເສັບສະໝອງກະທັນຫັນ(Encephalitis)

0

0

0

0

0

0

0

0

16

ກາລະໂລກ(Plague)

0

0

0

0

0

0

0

0

17

ໝວດຊຶມເຊື້ອລະບົບຫາຍໃຈກະທັນຫັນ(ARI)

377

4

2

0

0

2

0

4

 

ລວມ

6084

80

42

26

2

10

0

80

 

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates