Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

ຄະນະພະແນກສາທາແຂວງລົງເຮັດວຽກຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານເມືອງກະລືມ

I1

ໃນວັນທີ 24-25 ເມສາ 2019 ຄະນະພະແນກສາທາສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ນໍາໂດຍທ່ານ ດຣ. ນ ລໍາພັນ ໄຊຄໍາມີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍ ແລະ ໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ 4 ບ້ານ ເມືອງ ກະລືມ, ທີ່ ບ້ານ  ຖໍ້າດັ້ງ(ບ້ານຍົກຍ້າຍ), ບ້ານ ຕັງປຼັງ, ບ້ານ ຕັງກາດ, ບ້ານ ຕາມໍ(ບ້ານຍົກຍ້າຍ).

I10  I4

ຈຸດປະສົງ

 

-       - ເພຶ່ອເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ ວຽກງານອະນາໄມ 3 ສະອາດ ແລະ ການປ້ອງກັນພະຍາດລະບາດຕາມລະດູການເຊັ່ນ: ພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ຕ່າງໆ.

 

-     -  ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳໃນການປະຕິບັດຕົນເອງເຮັດໃຫ້ມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງດີ.

 

-       - ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ ປະຊາຊົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງການໃຊ້ ບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກເຊັ່ນ: ວຽກງານສັກຢາກັນພະຍາດ, ການກວດ ແລະ ປີ່ນປົວ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆ.

 

v  ທີ​ມງານ​ລົງສຸຂະສຶກສາ ຂັ້ນ ແຂວງ , ເມືອງ

 

-       ທ່ານ ດຣ ນາງ ລຳພັນ ໄຊຄໍາມີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ.

 

-       ທ່ານ ສີສຸພັນ ສຸດທິວົງ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິຫານພະແນກສາທາ 1 ທ່ານ.

 

-       ທ່ານ ນາງ ບຸນຈັນ ແລະ ນາງ ນຸດດາພອນ ພະນັກງານສຸຂະສຶກສາ ພະແນກສາທາແຂວງ.  

 

-       ທ່ານ ດຣ ບົວວອນ ຂຸນລະນຶກ ຄະນະ ແລະ ທ່ານ ນ ຈັນທະຈອນ ພະນັກງານວິຊາການ ຈາກຫ້ອງການສາທາເມືອງ.

 

-       ທ່ານ ກຽມ ພະນັກງານ ສຸກສາລາ ຈະແຣະ

ຂັ້ນຕອນ ຫຼື ວິທີການປະຕິບັດ

 

-       ອອກໜັງສືແຈ້ງການເຖິງເມືອງ ແລະ ເມືອງ ແຈ້ງຕໍ່ເຖິງບ້ານເປົ້າໝາຍ.

 

-       ສະເໜີຈຸດປະສົງກ່ຽວກັບການລົງຕິດຕາມ-ເຮັດວຽກ ແລະ ໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາກ່ຽວກັບ ການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງ 4 ບ້ານຂອງ ເມືອງ ກະລືມ.

 

-       ເປີດກອງປະຊຸມ ມອບໃຫ້ຜູ້ຕ່າງໜ້າອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ລາຍງາຍໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບວຽກງານສາທາລະນະສຸກຂັ້ນບ້ານ.

 

-       ໂຄສະນາ, ບັນລະຍາຍ, ອະທິບາຍ, ສົນທະນາຖາມ-ຕອບ.

 

-       ສະຫຼຸບລາຍງານຄືນໃຫ້ການນໍາເມືອງ (ທ່ານ ເຈົ້າເມືອງ​ ) ຮັບຊາບ ເພື່ອວາງແຜນການແກ້ໄຂຮ່ວມກັນ.

 

I2 I3

I5 I6

    I.      ຜົນສໍາເລັດຂອງການປະຕິບັດ

Ø  ບ້ານຖໍ້ເດັ້ງ( ບ້ານຍົກຍ້າຍ):

ບ້ານຖໍ້າເດັ້ງມີ ປະຊາຊົນທັງໝົດ 115 ຄົນ ຍິງ 65 ຄົນ, ມີ 15 ຫຼັງຄາເຮືອນ, ມີ 17 ຄອບຄົວ, ມີ ວິດຖ່າຍ 15 ໜ່ວຍ (ໄດ້ໃຊ້), ປະຊາຊົນໄດ້ນໍາໃຊ້ນໍ້າບາດານ 100 %, ພະຍາດທີ່ມັກເກີດ ພາຍໃນບ້ານ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ພະຍາດ ໄຂ້ຫວັດ, ຖອກທ້ອງ..., ເມື່ອເວລາເຈັບເປັນປະຊາຊົນແມ່ນໄປໃຊ້ບໍລິການຢູ່ສຸກສາລາ ປາກປູນ.

Ø  ບ້ານ ຕັງປຼັງ:

ມີ ປະຊາຊົນທັງໝົດ 283 ຄົນ ຍິງ 147 ຄົນ, ມີ 29 ຫຼັງຄາເຮືອນ, ມີ 54 ຄອບຄົວ, ມີ ວິດຖ່າຍ 31 ໜ່ວຍ ໃຊ້ໄດ້ 4 ໜ່ວຍ, ມີນໍ້າລີນ 01 ແຫ່ງ ມີ 5 ກ໋ອກ, ພະຍາດທີ່ມັກເກີດ ພາຍໃນບ້ານ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ພະຍາດ ໄຂ້ຫວັດ, ຖອກທ້ອງ..., ເມື່ອເວລາເຈັບເປັນປະຊາຊົນແມ່ນໄປໃຊ້ບໍລິການຢູ່ສຸກສາລາ ຈະແຣະ, ພາຍໃນບ້ານໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນຍັງບໍ່ທັນສະອາດເຊັ່ນ: ເດີ່ນບ້ານເປິເປື້ອນ, ປ່ອຍສັດຊະຊາຍ, ມີຄອກສັດຢູ່ກ້ອງຕະລ່າງເຮືອນ, ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ຖ່າຍໃສ່ວິດ(ຍ້ອນວິດເປ້ເພ).

Ø  ບ້ານ ຕັງກາດ:

ມີ ປະຊາຊົນທັງໝົດ 265 ຄົນ ຍິງ 127 ຄົນ, ມີ 23 ຫຼັງຄາເຮືອນ, ມີ 46 ຄອບຄົວ, ມີ ວິດຖ່າຍ 20 ໜ່ວຍ ໃຊ້ໄດ້ 4 ໜ່ວຍ, ມີນໍ້າລີນ 02 ແຫ່ງ ມີ 5 ກ໋ອກ, ພະຍາດທີ່ມັກເກີດ ພາຍໃນບ້ານ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ພະຍາດ ໄຂ້ຫວັດ, ຖອກທ້ອງ..., ເມື່ອເວລາເຈັບເປັນປະຊາຊົນແມ່ນໄປໃຊ້ບໍລິການຢູ່ສຸກສາລາ ຈະແຣະ, ພາຍໃນບ້ານໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນຍັງບໍ່ທັນສະອາດເຊັ່ນ: ເດີ່ນບ້ານເປິເປື້ອນ, ປ່ອຍສັດຊະຊາຍ, ມີຄອກສັດຢູ່ກ້ອງຕະລ່າງເຮືອນ, ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ຖ່າຍໃສ່ວິດ(ຍ້ອນວິດເປ້ເພ).

Ø  ບ້ານຕາມໍ:

ບ້ານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນປະຊາຊົນ ສ່ວຍໜຶ່ງໄດ້ຍົກຍ້າຍຈາກບ້ານ ມາຢູ່ບ່ອນໃໝ່ ໄດ້ ເດືອນເຄິ່ງແລ້ວ ແລະ ມີ ປະຊາຊົນທັງໝົດ 222 ຄົນ ຍິງ 112 ຄົນ, ມີ 22 ຫຼັງຄາເຮືອນ, ມີ 26 ຄອບຄົວ, ມີ ວິດຖ່າຍ 00 ໜ່ວຍ, ມີນໍ້າລີນ 01 ແຫ່ງ (ແກ້ໄຂສຸກເສີນກ່ອນ), ພະຍາດທີ່ມັກເກີດ ພາຍໃນບ້ານ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ພະຍາດ ໄຂ້ຫວັດ, ຖອກທ້ອງ, ຕຸ່ມເປື່ອຍ ປະຈຸບັນເມື່ອເວລາເຈັບເປັນປະຊາຊົນແມ່ນໄປໃຊ້ບໍລິການຢູ່ສຸກສາລາ ຈະແຣະ.

v  ພາກສະເໜີຂອງບ້ານ

-       ບ້ານຕາມໍສະເໜີຂໍມຸ້ງຍ້ອມຢາ, ຂໍວິດຖ່າຍໃຫ້ປະຊາຊົນ.

 

-       ບ້ານຕັງາດ-ຕັງປຼັງ ສະເໜີຂໍ ຫົວວິດ, ມຸ້ງ, ຖົງຢາປະຈໍາບ້ານ

I7 I8

I11 I12

ນອກຈາກນັ້ນທ່ານ ດຣ ນ ລຳພັນ ໄຊຄໍາມີ ຄະນະພະແນກສາທາແຂວງ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ທິດຊີ້ນໍາດັ່ງນີ້:

1.     ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ວຽກງານ ການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບເປັນສໍາຄັນ ເຊັ່ນ: ການປະຕິບັດ ວຽກງານ ອະນາໄມ 3 ສະອາດ, ວຽກງານສັກຢາກັນພະຍາດ, ວຽກງານໂພສະນາການ ເປັນຕົ້ນຕໍ.

2.    ໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ປະຊາຊົນໄປໃຊ້ບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຕາໜ່າງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອໄປກວດ ແລະ ປີ່ນປົວ ແລະ ໄດ້ອະທິບາຍ ເຖິງນະໂຍບາຍຕ່າງໆທີ່ທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກວາງອອກ.

3.    ແນະນຳໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນ ບ້ານໄດ້ສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານແຕ່ລະອາທິດ

4.    ໄດ້ມອບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມໃຫ້ແກ້ປະຊາຊົນ ຈໍານວນ 4 ບ້ານ ຄື: ບ້ານ ຖໍ້າເດັ້ງ 4 ແກັດ, ບ້ານ ຕັງກາດ 3 ແກັດ, ບ້ານ ຕັງປັງ 3 ແກັດ ແລະ ບ້ານ ຕາມໍ 3 ແກັດ ລວມ 12 ແກັດ.

5.    ກ່ຽວກັບການຕອບສະໜອງມຸ້ງແມ່ນຈະໄດ້ຈາກໂຄງການ Rai ແຕ່ໄດ້ຊ້າ ຍ້ອນວ່າທາງໂຄງການຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈັດສົ່ງມາໃຫ້(ລໍຖ້າ).

ຕໍ່ກັບບັນຫາ ແລະ ຂໍສະເໜີ ຂອງບ້ານ ທີມງານໄດ້ອະທິບາຍແລ້ວ ແລະ ມີບາງບັນຫາໄດ້ນໍາເອົາເນື້ອໃນຈິດໃຈລາຍງານ ແລະ ສະເໜີຕໍ່ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ ກໍ່ຄື ທ່ານ ເຈົ້າເມືອງ ເມືອງ ກະລືມ ເພື່ອຂໍທີດຊີ້ນຳ ແລະ ຫາວິທີການແກ້ໄຂ້ຄືດັ່ງນີ້:

1.     ສໍາລັບບ້ານຕາມໍ: ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວແມ່ນມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງ ມີໂຄງການ UN , ທືນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ງົບປະມານບ້ວງທືນ ໄພພິບັດ ເພື່ອຈະຊ່ວຍ ແລະ ແກ້ໄຂ ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງ ລະບົບນໍ້າລີນ, ວິດຖ່າຍ.

2.    ສໍາລັບບ້ານ ຕັງປຼັງ: ແມ່ນທາງໂຄງການ UN ຈະຊ່ວຍງົບປະມານ ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງວິດຖ່າຍ ແລະ ສໍາລັບບ້ານຕັງກາດ ແມ່ນຈະໄດ້ປືກສາຫາລື ແລະ ຄົ້ນຄວ້າໃນໝູ່ຄະນະ ກ່ຽວກັບການບິແບ່ງງົບປະມານເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງວິດຖ່າຍໃຫ້ປະຊາຊົນ.

3.    ກ່ຽວກັບການສ້າງຕູ້ຢາປະຈໍາບ້ານ ຕັງກາດ-ຕັງປຼັງ ແມ່ນຈະໄດ້ປືກສາຫາລື ແລະ ຄົ້ນຄວ້າໃນໝູ່ຄະນະກ່ອນ ແຕ່ມອບໃຫ້ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ກະລຶມ ເປັນຜູ້ຂຽນແຜນສະເໜີ ແລະ ລາຍການລະອຽດ ເຊັ່ນ: ຈໍານວນລາຍການຢາ, ແຜນຝຶກອົບຮົມ ອສບ ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ ຫ້ອງວ່າການເມືອງ.

 

4.    ສໍາລັບ ການປະກາດບ້ານ ຊຈສ ທັງ 3 ບ້ານ ຄື: ບ້ານແກ້ງກຸຍ, ບ້ານແກ້ງກຽນ ແລະ ບ້ານວັກເໜືອ-ວັກໄຕ້ ແມ່ນມອບໃຫ້ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ປະກອບເອກະສານ ແລະ ບົດລາຍງານ ອັນລະອຽດ ແລ້ວ ສະເໜີຕໍ່ຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຈັດພິທີປະກາດຢ່າງສົມກຽດ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    I.      ຜົນສໍາເລັດຂອງການປະຕິບັດ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານຂອງບ້ານ

Ø  ບ້ານຖໍ້ເດັ້ງ( ບ້ານຍົກຍ້າຍ):

ບ້ານຖໍ້າເດັ້ງມີ ປະຊາຊົນທັງໝົດ 115 ຄົນ ຍິງ 65 ຄົນ, ມີ 15 ຫຼັງຄາເຮືອນ, ມີ 17 ຄອບຄົວ, ມີ ວິດຖ່າຍ 15 ໜ່ວຍ (ໄດ້ໃຊ້), ປະຊາຊົນໄດ້ນໍາໃຊ້ນໍ້າບາດານ 100 %, ພະຍາດທີ່ມັກເກີດ ພາຍໃນບ້ານ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ພະຍາດ ໄຂ້ຫວັດ, ຖອກທ້ອງ..., ເມື່ອເວລາເຈັບເປັນປະຊາຊົນແມ່ນໄປໃຊ້ບໍລິການຢູ່ສຸກສາລາ ປາກປູນ.

Ø  ບ້ານ ຕັງປຼັງ:

ມີ ປະຊາຊົນທັງໝົດ 283 ຄົນ ຍິງ 147 ຄົນ, ມີ 29 ຫຼັງຄາເຮືອນ, ມີ 54 ຄອບຄົວ, ມີ ວິດຖ່າຍ 31 ໜ່ວຍ ໃຊ້ໄດ້ 4 ໜ່ວຍ, ມີນໍ້າລີນ 01 ແຫ່ງ ມີ 5 ກ໋ອກ, ພະຍາດທີ່ມັກເກີດ ພາຍໃນບ້ານ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ພະຍາດ ໄຂ້ຫວັດ, ຖອກທ້ອງ..., ເມື່ອເວລາເຈັບເປັນປະຊາຊົນແມ່ນໄປໃຊ້ບໍລິການຢູ່ສຸກສາລາ ຈະແຣະ, ພາຍໃນບ້ານໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນຍັງບໍ່ທັນສະອາດເຊັ່ນ: ເດີ່ນບ້ານເປິເປື້ອນ, ປ່ອຍສັດຊະຊາຍ, ມີຄອກສັດຢູ່ກ້ອງຕະລ່າງເຮືອນ, ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ຖ່າຍໃສ່ວິດ(ຍ້ອນວິດເປ້ເພ).

Ø  ບ້ານ ຕັງກາດ:

ມີ ປະຊາຊົນທັງໝົດ 265 ຄົນ ຍິງ 127 ຄົນ, ມີ 23 ຫຼັງຄາເຮືອນ, ມີ 46 ຄອບຄົວ, ມີ ວິດຖ່າຍ 20 ໜ່ວຍ ໃຊ້ໄດ້ 4 ໜ່ວຍ, ມີນໍ້າລີນ 02 ແຫ່ງ ມີ 5 ກ໋ອກ, ພະຍາດທີ່ມັກເກີດ ພາຍໃນບ້ານ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ພະຍາດ ໄຂ້ຫວັດ, ຖອກທ້ອງ..., ເມື່ອເວລາເຈັບເປັນປະຊາຊົນແມ່ນໄປໃຊ້ບໍລິການຢູ່ສຸກສາລາ ຈະແຣະ, ພາຍໃນບ້ານໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນຍັງບໍ່ທັນສະອາດເຊັ່ນ: ເດີ່ນບ້ານເປິເປື້ອນ, ປ່ອຍສັດຊະຊາຍ, ມີຄອກສັດຢູ່ກ້ອງຕະລ່າງເຮືອນ, ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ຖ່າຍໃສ່ວິດ(ຍ້ອນວິດເປ້ເພ).

Ø  ບ້ານຕາມໍ:

ບ້ານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນປະຊາຊົນ ສ່ວຍໜຶ່ງໄດ້ຍົກຍ້າຍຈາກບ້ານ ມາຢູ່ບ່ອນໃໝ່ ໄດ້ ເດືອນເຄິ່ງແລ້ວ ແລະ ມີ ປະຊາຊົນທັງໝົດ 222 ຄົນ ຍິງ 112 ຄົນ, ມີ 22 ຫຼັງຄາເຮືອນ, ມີ 26 ຄອບຄົວ, ມີ ວິດຖ່າຍ 00 ໜ່ວຍ, ມີນໍ້າລີນ 01 ແຫ່ງ (ແກ້ໄຂສຸກເສີນກ່ອນ), ພະຍາດທີ່ມັກເກີດ ພາຍໃນບ້ານ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ພະຍາດ ໄຂ້ຫວັດ, ຖອກທ້ອງ, ຕຸ່ມເປື່ອຍ ປະຈຸບັນເມື່ອເວລາເຈັບເປັນປະຊາຊົນແມ່ນໄປໃຊ້ບໍລິການຢູ່ສຸກສາລາ ຈະແຣະ.

v  ພາກສະເໜີຂອງບ້ານ

-       ບ້ານຕາມໍສະເໜີຂໍມຸ້ງຍ້ອມຢາ, ຂໍວິດຖ່າຍໃຫ້ປະຊາຊົນ.

-       ບ້ານຕັງາດ-ຕັງປຼັງ ສະເໜີຂໍ ຫົວວິດ, ມຸ້ງ, ຖົງຢາປະຈໍາບ້ານ

 

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates