Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

ກອງປະຊຸມ ຊີແຈງເປີດບັ້ນຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວສຊ ສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໜາກແດງໃຫຍ່ ແລະໜາກແດງນ້ອຍ

101

ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງເຊກອງ ໄດ້ສໍາເລັດກອງປະຊຸມ ຊີ້ແຈງເປີດບັ້ນຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວສຊ

ສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໜາກແດງໃຫຍ່ ແລະ ໜາກແດງນ້ອຍ ເມື່ອໃນວັນທີ 8 ພືດສະພາ 2019 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງເຊກອງ.

 

ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສີດາ ສຸວັນນະສາຍ ຮອງເຈົ້າແຂວງ-ແຂວງເຊກອງ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ເສດຖະກິດບໍລິການ ຂັ້ັ້ນແຂວງ ທັງເປັນປະທານ ຄະນະກຳມະທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມ ໂດຍ ທ່ານ ວີສັນ ອິນທະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ເຊກອງ.

102  103

 

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 61 ທ່ານ, ຍິງ 25 ທ່ານ

 

-       ຈາກພາກສ່ວນ ຄະນະກຳມະທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ຂັ້ນແຂວງ 27 ທ່ານ

 

-       ຈາກພາກສ່ວນ ຄະນະກຳມະທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ຂັ້ນເມືອງ 03 ທ່ານ

 

-       ຈາກພາກສ່ວນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ 04ເມືອງ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການ 12 ທ່ານ

 

-       ຈາກພາກສ່ວນ ຫົວໜ້າອຳນວຍການໂຮງໝໍແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການ 02 ທ່ານ

 

-       ຈາກພາກສ່ວນ ວິຊາການສາທາລະນະສຸກແຂວງ (ຂະແໜງສ່ງເສີມ) ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 17 ທ່ານ

1.     ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ :

-       ເພື່ອສະເໜີແຜນຍຸດທະສາດການລຶບລ້າງພະຍາດໝາກແດງໃຫຍ່  ແລະ ໝາກແດງນ້ອຍ ປີ 2022

-       ເພື່ອນຳສະເໜີສະພາບການລະບາດ ພະຍາດໜາກແດງໃຫຍ່    ແລະ ໝາກແດງນ້ອຍ, ສະພາບການສັກຢາກັນພະຍາດ ໝາກແດງໃຫຍ່ ແລະ ໝາກແດງນ້ອຍ ທົ່ວປະເທດ ປີ2009-2018

-       ເພື່ອກຳນົດແຂວງ   ແລະ  ເມືອງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຄວາມສ່ຽງປານກາງ  ແລະ    ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວສຊ ພ້ອມທັງແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບແຕ່ງລະຂັ້ນ.

2.    ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ທິດທາງແຜນການຕໍ່ໜ້າ

Ø ຜົນໄດ້ຮັບ :

1.      ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຈະໄດ້ຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບ ແຜນຍຸດທະສາດການລຶບລ້າງ ພະຍາດໝາກແດງໃຫ່ຍ,ໝາກແດງ ນ້ອຍແຕ່ນີ້ ຮອດປີ 2022  ແລະ ສະພາບການລະບາດ ພະຍາດໝາກແດງໃຫ່ຍ,ໝາກແດງນ້ອຍ ລະຫວ່າງ ເດືອນ 1-3 ປີ 2019 ແລະ ແນວໂນ້ມການເກີດລະບາດ ຕໍ່ໜ້າ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ

2.     ທີ່ປະຊຸມຮັບຊາບ ຕໍ່ ສະພາບການສັກຢາກັນ ພະຍາດໜາກແດງໃຫຍ່ ,ໜາກແດງນ້ອຍ ໃນທົ່ວປະເທດ , ແຂວງ ເຊກອງ 10 ປີ 20092018 ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງການເກີດລະບາດ

3.     ທີ່ປະຊຸມເອກະພາບນຳການ ກະກຽມເປີດບັ້ນຂະບວນການວັນ ວສຊ ສັກຢາກັນໝາກແດງໃຫ່ຍ, ໝາກແດງນ້ອຍ ໃນວັນທີ 20-31 ພືດສະພາ ໃຫ້ສຳເລັດໃນທົ່ວແຂວງ, ພ້ອມດ້ວຍ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະຂັ້ນ ຂອງ ແຂວງເຊກອງ

Ø ທິດທາງແຜນການຕໍ່ໜ້າ :

1.    ໃຫ້ເມືອງ ຈັດກອງປະຊຸມຊີ້ແຈງ ວສຊ ຂັ້ນເມືອງໃຫ້ແລ້ວກ່ອນ ວັນຈັດຕັ້ງ ວສຊ 1 ອາທິດ

2.   ກໍານົດວັນເລີ້ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວສຊ ໃນວັນທີ 20- 31 ພືດສະພາ 2019  ແລະ ວາງແຜນເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັກຢາແຕ່ລະມື້ໃນແຕ່ລະສຸກສາລາ

3.   ກ່ຽວກັບງົບປະມານ ຄະນະກຳມະທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ຂັ້ນເມືອງລົງປຸກລະດົມ ບ້ານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນການມີສ່ວນຂອງອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ຊຸມຊົົນ ແມ່ນມອບໃຫ້ການນໍາຂອງເມືອງ ແລະ ສາທາເມືອງ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ

ສັກຢາກັນພະຍາດ ໝາກແດງໃຫຍ່, ໝາກແດງນ້ອຍ ໃຫ້ເອົາຢາວັກຊີນ Panta &BCG ໄປສັກນຳສະເພາະ 2ເມືອງ ກະລຶມ, ດາກຈຶງ 13ບ້ານ ສັກຢາ Td ກັນບາດທະຍັກ ຄໍຕີບລຽບສາຍແດນ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດພ້ອມ ວສຊ ເລີຍ

104

 

 

1.     ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ :

-       ເພື່ອສະເໜີແຜນຍຸດທະສາດການລຶບລ້າງພະຍາດໝາກແດງໃຫຍ່  ແລະ ໝາກແດງນ້ອຍ ປີ 2022

-       ເພື່ອນຳສະເໜີສະພາບການລະບາດ ພະຍາດໜາກແດງໃຫຍ່    ແລະ ໝາກແດງນ້ອຍ, ສະພາບການສັກຢາກັນພະຍາດ ໝາກແດງໃຫຍ່ ແລະ ໝາກແດງນ້ອຍ ທົ່ວປະເທດ ປີ2009-2018

-       ເພື່ອກຳນົດແຂວງ   ແລະ  ເມືອງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຄວາມສ່ຽງປານກາງ  ແລະ    ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວສຊ ພ້ອມທັງແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບແຕ່ງລະຂັ້ນ.

2.    ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ທິດທາງແຜນການຕໍ່ໜ້າ

Ø ຜົນໄດ້ຮັບ :

1.      ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຈະໄດ້ຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບ ແຜນຍຸດທະສາດການລຶບລ້າງ ພະຍາດໝາກແດງໃຫ່ຍ,ໝາກແດງ ນ້ອຍແຕ່ນີ້ ຮອດປີ 2022  ແລະ ສະພາບການລະບາດ ພະຍາດໝາກແດງໃຫ່ຍ,ໝາກແດງນ້ອຍ ລະຫວ່າງ ເດືອນ 1-3 ປີ 2019 ແລະ ແນວໂນ້ມການເກີດລະບາດ ຕໍ່ໜ້າ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ

2.     ທີ່ປະຊຸມຮັບຊາບ ຕໍ່ ສະພາບການສັກຢາກັນ ພະຍາດໜາກແດງໃຫຍ່ ,ໜາກແດງນ້ອຍ ໃນທົ່ວປະເທດ , ແຂວງ ເຊກອງ 10 ປີ 20092018 ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງການເກີດລະບາດ

3.     ທີ່ປະຊຸມເອກະພາບນຳການ ກະກຽມເປີດບັ້ນຂະບວນການວັນ ວສຊ ສັກຢາກັນໝາກແດງໃຫ່ຍ, ໝາກແດງນ້ອຍ ໃນວັນທີ 20-31 ພືດສະພາ ໃຫ້ສຳເລັດໃນທົ່ວແຂວງ, ພ້ອມດ້ວຍ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະຂັ້ນ ຂອງ ແຂວງເຊກອງ

Ø ທິດທາງແຜນການຕໍ່ໜ້າ :

1.    ໃຫ້ເມືອງ ຈັດກອງປະຊຸມຊີ້ແຈງ ວສຊ ຂັ້ນເມືອງໃຫ້ແລ້ວກ່ອນ ວັນຈັດຕັ້ງ ວສຊ 1 ອາທິດ

2.   ກໍານົດວັນເລີ້ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວສຊ ໃນວັນທີ 20- 31 ພືດສະພາ 2019  ແລະ ວາງແຜນເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັກຢາແຕ່ລະມື້ໃນແຕ່ລະສຸກສາລາ

3.   ກ່ຽວກັບງົບປະມານ ຄະນະກຳມະທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ຂັ້ນເມືອງລົງປຸກລະດົມ ບ້ານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນການມີສ່ວນຂອງອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ຊຸມຊົົນ ແມ່ນມອບໃຫ້ການນໍາຂອງເມືອງ ແລະ ສາທາເມືອງ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ

ສັກຢາກັນພະຍາດ ໝາກແດງໃຫຍ່, ໝາກແດງນ້ອຍ ໃຫ້ເອົາຢາວັກຊີນ Panta &BCG ໄປສັກນຳສະເພາະ 2ເມືອງ ກະລຶມ, ດາກຈຶງ 13ບ້ານ ສັກຢາ Td ກັນບາດທະຍັກ ຄໍຕີບລຽບສາຍແດນ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດພ້ອມ ວສຊ ເລີຍ

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates