Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

ສະຫຼຸບການປະຕິບັດວຽກໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບໄລຍະ II

ວັນທີ 15 ທັນວາ 2020 ນີ້ ທີ່ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງເຊກອງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະປິດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບໄລຍະ II

ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ດຣ ຄໍາໄຫຼ ສັນຕິພູມ ຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ (SFE), ການນໍາເມືອງ, ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ 4 ຕົວເມືອງ ແລະນາຍບ້ານ 6 ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງເມືອງມະມາມ ແລະຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ນາງ ສຸກອຸລາ ວັນນະວົງ ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການຕາງໜ້າໃຫ້ອົງການ SFE ໄດ້ສະຫຼຸບຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ແລະການນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງໂຄງການວ່າ: ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນແລະກັນ ຫຼື SFE ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແລ້ວເປັນ 3 ປີ (2018-2020) ໂດຍການໃຫ້ທຶນຂອງອົງການໂວດົວສ໌ ເພື່ອການຮ່ວມມື ແລະພັດທະນາ(FEDEVACO), ອົງການສະວິດເພື່ອການຮ່ວມມື ແລະພັດທະນາ ແລະຜູ້ໃຫ້ທຶນອື່ນໆ ຊຶ່ງຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ແມ່ນປະກອບສ່ວນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ມີຊີວິດດີຂຶ້ນ, ດ້ວຍການໃຫ້ບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກດີກວ່າເກົ່າ; ໃນນີ້ກິດຈະກໍາຫຼັກຂອງໂຄງການມີຄື: ຝຶກອົບຮົມທັກສະການສຶກສາ ແລະການປະຕິບັດຕໄວຈິງຂອງພະນັກງານແພດໝໍ, ຝຶກອົບຮົມການສື່ສານລະຫວ່າງຄົນເຈັບ ແລະພະນັກງານແພດໝໍ, ຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່ບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ, ຝຶກອົບຮົມການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບໃນສຸກສາລາ, ບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍ, ສ້າງລະບົບນໍ້າ ແລະວິດຖ່າຍ ໂດຍນໍາໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົດ 401,741 ໂດລາສະຫະລັດ.

 

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ ແລະຕົວຊີວັດໃນໄລຍະ 3 ປີປ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ທັກສະການສຶກສາ ແລະການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງພະນັກງານແພດ-ໝໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ຕົວຊີ້ວັດ 70% ຂອງວຽກງານຮັກສາສຸຂະພາບໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ພວກເຮົາຮູ້ວິທີການກວດຢ່າງປົກກະຕິ; ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມາສະຖານທີ່ບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ແລະສາມາດເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນການເຈັບປ່ວຍຂອງເຂົາເຈົ້າ, ການປິ່ນປົວ ແລະການປ້ອງກັນ; ຕົວຊີ້ວັດ 70% ຄົນເຈັບທີ່ມາບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບເຂົາພໍໃຈກັບຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບ; ການຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່ບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ຕົວຊີ້ວັດຄວາມພ້ອມໃນການໃຫ້ບໍລິການຂອງໂຮງໝໍແຂວງ, ໂຮງໝໍເມືອງ ແລະສຸກສາລາເປົ້າໝາຍໂດຍການຊິ້ນສຸດໂຄງການເພີ່ມ 20%; ການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບໃນສຸກສາລາ ແລະບ້ານເປົ້າໝາຍໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.

ຕົວຊີ້ວັດການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ່ຽວກັບ 5 ພະຍາດທົ່ວໄປທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນກ່ອນໂຄງການຊິ້ນສຸດ ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 20%; ປະຊາຊົນໃນບ້ານເປົ້າໝາຍໄດ້ເຂົ້າເຖິງນໍ້າດື່ມທີ່ສະອາດ ແລະໄດ້ນໍາໃຊ້ວິດຖ່າຍ, ຕົວຊີ້ວັດ 60% ຂອງຫຼັງຄາເຮືອນຢູ່ໃນບ້ານເປົ້າໝາຍໄດ້ມີລະບົບນໍ້າດື່ມທີ່ສະອາດ, ຕົວຊີ້ວັດ 60% ຂອງຄົວເຮືອນໃນບ້ານເປົ້າໝາຍໄດ້ນໍາໃຊ້ວິດຖ່າຍ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ; ກໍມີໄດ້ມີການມອບໃບຍ້ອງຍໍ ແລະຂອງຂັວນໃກ້ແກ່ພະນັກງານໂຄງການ, ມອບພາຫານະ ແລະອຸປະກອນໃຫ້ແກ່ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຕື່ມອີກ.

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates