Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

ສໍາເລັດກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາສາທາລະນະສຸກ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020

ໃນວັນທີ 30 ມີນາ ນີ້ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງເຊກອງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາສາທາລະນະສຸກ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ແລະ ແຜນພັດທະນາສາທາລະນະສຸກ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ( 2021-2025)

ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ຄໍາພອນ ພຸດທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະທ່ານ ເຫຼັກໄຫຼ ສີວິໄລ ເຈົ້າແຂວງໆເຊກອງ, ມີທ່ານ ດຣ ຄໍາໄຫຼ ສັນຕິພູມ ຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຊວງເຊກອງ, ມີຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງສາທາລະນະສຸກ 4 ເມືອງ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ດຣ ບົວໄລ ເກດຈັນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ໄດ້ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາສາທາລະນະສຸກ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ຊຶ່ງທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄາດຫມາຍສູ້ຊົນ 11 ຕົວຊີ້ວັດຕົ້ນຕໍ ເພື່ອບັນລຸເປົ່າໝາຍແຕ່ລະໄລຍະຂອງວຽກງານສາທາລະນະສຸກແມ່ນສາມາດປະຕິບັດສໍາເລັດເທື່ອລະກ້າວ; ສໍາລັບຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຄາດໝາຍຕົວຊີ້ວັດທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ມີ 8 ຕົວຊີ້ວັດ ເຊັ່ນ: ອັດຕາເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີລວງສູງຫຼຸດມາດຕະຖານ ໃນຜົນ lsis1 62,7% ປີ 2011 lsis2 49,9% ປີ 2017, ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບການໃຫ້ບໍລິການລາຍງານໃນ DHIS2 ໃນປີ 2020 ປະຕິບັດໄດ້ 33% (ຄາດໝາຍ42%), ຖືວ່າບັນລຸຄາດໝາຍ ທຽບໃສ່ແຜນຂອງແຂວງທີ່ວາງໄວ້, ອັດຕາເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີນໍ້າຫນັກຫຼຸດມາດຕະຖານ ໃນຜົນ lsis1 46% ປີ 2011 lsis2 34,8% ປີ 2017, ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບການໃຫ້ບໍລິການລາຍງານໃນ DHIS2 ໃນປີ 2020 ປະຕິບັດໄດ້ 27% (ຄາດໝາຍ38%), ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ ຈາກ 71/ 1.000 (lsis1 ປີ 2011) ມາເປັນ 28/1.000 (lsis2 ປີ2017), ຈາກຂໍ້ມູນ DHIS2 ໃນປີ 2020 ປະຕິບັດໄດ້ 12,91/1.000 (ຄາດໝາຍ 38/1.000 ເດັກເກີດມີຊີວິດ), ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ຈາກ 93/1.000 71/ 1.000 (lsis1 ປີ 2011) ມາເປັນ 35/1.000 (lsis2 ປີ2017), ຈາກຂໍ້ມູນ DHIS2 ໃນປີ 2020 ປະຕິບັດໄດ້ 13,19/1.000 (ຄາດໝາຍ 46/1.000 ເດັກເກີດມີຊີວິດ), ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ໃນທົ່ວແຂວງໝົດປີ 2016 ມີ 4 ຄົນ(78,2/100.000) ແລະທຽບໃສ່ລາຍງານໝົດປີ 2020 ມີພຽງ 2 ຄົນ(56/100.000), ອັດຕາການເກີດລູກມີແພດຊ່ວຍ ຈາກ 24,6%(LSIS1 2011) ມາເປັນ 48,3%(LSIS2 2017) , ປີ 2020 ປະຕິບັດໄດ້ 64,3% (ຄາດໝາຍ 55%), ອັດຕາການໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດ Penta3 ຄໍຕີບ, ໄອໄກ່, ບາດທະຍັກ, ອັກເສບຕັບບີ ໃນເດັກລຸ່ມ 1 ປີ ຈາກ 40,3%(LSIS1) ມາເປັນ 74,2%(LSIS2 2017), ໃນປີ 2020 ປະຕິບັດໄດ້ 93,86% (ຄາດໝາຍ 90%) ແລະອັດຕາການປົກຄຸມດ້ວຍປະກັນສຸຂະພາບ ປະຕິບັດໄດ້ 100% ຄາດໝາຍ 100%).

  

ສໍາລັບ 3 ຕົວຊີ້ວັດ ທີ່ຍັງປະຕິບັດບໍ່ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ ແມ່ນອັດຕາການຊົມໃຊ້ນໍ້າສະອາດ ຈາກການລາຍງານສະສົມ ປີ 2019 ປະຕິບັດໄດ້ 80,8%, ປີ 2020 ປະຕິບັດໄດ້ 83% (ຄາດໝາຍ 90%), ອັດຕາການນໍາໃຊ້ວິດຖ່າຍ ຈາກການລາຍງານສະສົມ ປີ 2019 ປະຕິບັດໄດ້ 76%, ປີ 2020 ປະຕິບັດໄດ້ 79% (ຄາດໝາຍ 85%) ຊຶ່ງຖືວ່າບໍ່ບັນລຸຄາດໝາຍ, ອັດຕາການຮັບຮອງ ແລະປະກາດບ້ານສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງ(ບສບ) ຈາກການລາຍງານສະສົມ ປີ 2019 ປະຕິບັດໄດ້ 59,8%, ປີ 2020 ປະຕິບັດໄດ້ 72% (ຄາດໝາຍ 80%) ຖືວ່າບໍ່ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ຍ້ອນວ່າຢູ່ເມືອງກະລຶມ ແລະເມືອງດາກຈຶງ ມີສະພາບໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ, ດິນເຈື່ອນ ເຮັດໃຫ້ສະພາບຂອງນໍ້າລິນຫຼາຍແຫ່ງຖືກເປ້ເພ, ວິດຖ່າຍຖືກຜົນກະທົບ ເປ້ເພ ເສຍຫາຍ ແລະຈະຕ້ອງໄດ້ມີການກວດກາຄືນໃໝ່.

ນອກນີ້ ຍັງໄດ້ເປັນເຈົ້າການເອົາໃຈໃສ່ເຝົ້າລະວັງວຽກງານກັນພະຍາດ ແລະຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໄດ້ຕັ້ງຈຸດກວດກາກັ່ນກອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ເຝົ້າລະວັງັກສຶກສາ ແລະແຮງງານມາຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ມີກຸ່ມສ່ຽງທັງໝົດ 522 ຄົນ, ວຽກງານເຝົ້າລະວັງໜອນນໍ້າຍູງລາຍ, ເຝົ້າລະວັງ 18 ໝວດອາການພະຍາດ (ຊຶ່ງມີັ 4 ໝວດອາການພະຍາດພົບຫຼາຍ ແມ່ນຖອກທ້ອງເປັນນໍ້າ, ຖອກທ້ອງແກມເລືອດ, ໄຂ້ຍູງລາຍ, ຊຶມເຊື້ອລະບົບຫາຍໃຈ), ວຽກງານພະຍາດວັນນະໂລກ, ພະຍາດຜິວໜັງ-ພະຍາດຫຼວງ, ພະຍາດໂລກເອສ(ພຕພ), ພະຍາດໄຂ້ມາເລເຣຍ ແລະອື່ນໆ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

 

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates