Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

ວຽກງານສຸຂະສຶກສາ ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນທີ່ສຸດ

1

2                   3

ໜ່ວຍງານສຸຂະສຶກສາ ຂະແໜງອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ທີ່ຂື້ນກັບພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງເຊກອງ ໄດ້ສຳເລັດການເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ, ພະຍາດຖອກ ທ້ອງ, ສັກຢາກັນພະຍາດ, ວາງແຜນລູກຫ່າງ, ພະຍາດຕຸ່ມເປື່ອຍ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນ 7 ບ້ານ ຂອງເມືອງກະລືມ.

 

4 5 6

 

ໃນວັນທີ 19-22 ມີນາ 2019 ໜ່ວຍງານສຸຂະສຶກສາໄດ້ລົງສົມທົບກັບຫ້ອງການສາທາເມືອງກະລຶມ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ບ້ານທົ່ງກາຍ, ບ້ານປາກໂຊ, ບ້ານຢອນ, ບ້ານຕຼາກ, ບ້ານໂລະໃຫ່ຍ, ບ້ານໂລະນ້ອຍ, ບ້ານຕານືງ, ເຊີ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງທັງໝົດດັ່ງນີ້:

 

ລ/ດ

ຊື່ບ້ານ

ປະຊາກອນ

ຫຼັງຄາເຮືອນ

ຄອຍຄົວ

ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ

ທັງໝົດ

ຍິງ

1

ບ. ທົ່ງກາຍ

216

28

38

105

65

2

ບ. ປາກໄຊ

234

29

40

79

53

3

ບ. ຢອນ

272

45

58

99

61

4

ບ. ຕຼາກ

202

45

51

88

35

5

ບ. ໂລະໃຫ່ຍ

305

33

53

210

86

6

ບ. ໂລະນ້ອຍ

153

16

27

135

98

7

ບ. ຕານືງ

181

22

30

85

45

 

ລວມທັງໝົດ

1,563

218

297

801

443

7 8 9

 9

 

  • ຈຸດປະສົງ:

 

-       ເພຶ່ອເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານອະນາໄມ 3 ສະອາດແລະການປ້ອງກັນພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ຕ່າງໆ ລະດົມຊຸມຊົນໃຫ້ເປັນເຈົ້າການໃນການຄວບຄຸມ, ເພຶ່ອປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ຮັກສາສຸ ຂະພາບ.

 

-       ເພຶ່ອບໍ່ໃຫ້ມີການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວໃນຊຸມຊົນ ແລະ ຫຼູຸດຜ່ອນຈາກການຕິດເຊື້ອພະຍາດ

 

-       ເພຶ່ອໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ ໃນການຮັກສາພະຍາດ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ

 

  • ເນື້ອ​ໃນ ​ການໂຄສະນາ

 

-       ການນໍາໃຊ້ນໍ້າສະອາດ ແລະ ການສຸຂະອະນາໄມ

 

-       ອາການ, ວິທີປ້ອງກັນ, ການປີ່ນປົວພະຍາດດັ່ງກ່າວ

 

-       ວິທີປ້ອງກັນພະຍາດໄຂ້ເລຶອດອອກ (5 ປໍ)

 

-       ອາການຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ແລະ ສະຖານທີ່ປີ່ນປົ່ວ

 

-       ວິທີການປ້ອງກັນພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ

 

-       ກວດທ້ອງແມ່ມານ, ຜົນດີຂອງການໄປເກີດລູກຢູ່ສະຖານທີ່ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສັກຢາກັນພະຍາດ

 

ນອກຈາກນີ້ເພື່ອເປັນການສ້າງແຮງຈູງໃຈ, ສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮັບຟັງ ທີມງານສຸຂະສຶກສາໄດ້ໃຊ້ອຸປະກອນໂຄສານາສຸຂະສຶກສາ ເຊີ່ງມີການສາຍວີດີໂອເຮັດໂຄສະນາ,​ ເຄື່ອງສຽງ, ໄມ, ປາກເດີ, ແຜ່ນປົດສະເຕີໃຫ່ຍ, ສົນທະນາຖາມຕອບບັນຫາກ່ຽວກັບພະຍາດທີ່ເກີດຂື້ນໃນບ້ານ

ເຊີ່ງເຫັນໄດ້ວ່າປະຊາຊົນມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ ແລະ ສ້າງຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫຼາຍພໍສົມຄວນ,​ອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນບ້ານເຫັນໄດ້ຄວາມໝາຍ-ຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເຊີ່ງມັນສະແດງອອກເຖີງຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ, ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືເປັນຢ່າງດີ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບໝາກຜົນອັນຈົບງາມ.

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates