Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

ຫົວ​ບົດ​ການ​ຄົ້​ນ​ຄວ້າ​ຕ່າງໆ

ສະຫລຸບໂດຍຫຍໍ້ ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ ການແພດ:

’’ເພື່ອຊອກຫາປັດໃຈທີ່ມີສ່ວນພົວພັນກັບການນໍາໃຊ້ບໍລິການຂອງແມ່ມານທີ່ມາເກີດລູກຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກຢູ່ແຂວງເຊກອງ (ຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ 4 ເມືອງ)’’

ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ໄດ້ນຳສະເໜີຜົນຂອງການສໍາຫລວດເພື່ອຊອກຫາປັດໃຈທີ່ມີສ່ວນພົວພັນກັບການນໍາໃຊ້ບໍລິການຂອງແມ່ມານທີ່ມາເກີດລູກຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກຢູ່ແຂວງເຊກອງ (ຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ ເມືອງ).ຈຸດປະສົງສະເພາະ:

 1. 1.ເພື່ອສືກສາຄວາມຮັບຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະພຶດຕິກໍາຂອງຜູ້ເປັນແມ່ທີ່ມາເກີດລູກຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກທີ່ແຂວງເຊກອງ (ຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ ເມືອງ).
 2. 2.ກຳນົດປັດໃຈທີ່ທີ່ມີສ່ວນພົວພັນກັບການນໍາໄຊ້ບໍລິການຂອງແມ່ມານທີ່ມາເກີດລູກຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກທີ່ແຂວງເຊກອງ (ຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ ເມືອງ).

ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ໄດ້ປະຕິບັດໃນເດືອນກັນຍາ ຫາ ເດືອນຕຸລາ 2015 ຢູ່ໃນ4ເມືອງ ຄື ເມືອງລະມາມ, ເມືອງທ່າແຕງ, ເມືອງກະລືມ, ແລະ ເມືອງດາກຈືງ ຂອງແຂວງເຊກອງ, ສປປ ລາວ. ບ້ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຶກສາແມ່ນໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໂດຍທິມງານນັກຄົ້ນຄວ້າຂັ້ນແຂວງແລະຂັ້ນເມືອງ ໂດຍຮ່ວມກັບອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ. ບ້ານເປົ້າໝາຍທັງໝົດທີ່ຖືກຄັດເລືອກແມ່ນເປັນບ້ານທີ່ຢູ່ເຂດສູນ(ເທດສະບານ). ຮູບແບບການສໍາຫລວດເບື້ອງຕົ້ນນີ້ແມ່ນການສຶກສາແບບພາກຕັດຂວາງ, ທັງວິທີປະລິມານແລະວິທີຄຸນນະພາບແມ່ນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການເກັບລວບລວມຂໍ້ມູນ. ການສໍາພາດແບບໜ້າຕໍ່ໜ້າແມ່ນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນທາງດ້ານປະລິມານ. ການສຳຫລວດເບື້ອງຕົ້ນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີທັງໝົດ363 ຄົວເຮືອນ ໃນ12 ບ້ານເປົ້າໝາຍໃນ 4 ເມືອງຢູ່ແຂວງເຊກອງ. ທຸກຂໍ້ມູນໄດ້ໄດ້ຮັບຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສໍາຫລວດເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າການວິເຄາະຂໍ້ມູນຄັ້ງສຸດທ້າຍ. ອີງຕາມການວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳມ,ພວກເຮົາສາມາດສະຫລຸບໄດ້ບາງຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຕົ້ນຕໍຂອງການສຳຫລວດ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 • ຂະຫນາດຂອງຄົວເຮືອນໃນ 4 ເມືອງທີ່ໄດ້ສຳຫລວດເຫັນວ່າເປັນຄອບຄົວໃຫຍ່ສະເລ່ຽ 8 ຄົນ ທີ່ອາໃສຢູ່ໃນ

ຄົວເຮືອນດຽວ ແລະ ອາຍຸ ສະເລ່ຍ 16 - 46 ປີ.

 • ການສຶກສາພົບວ່າ ຊຸດເຄື່ອງມືປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ກອງທຶນຢາໝູນວຽນ ແມ່ນມີໜ້ອຍຢູ່ບ່າງບ້ານຫຼືເກືອບບໍ່ມີເລີຍ,ທີ່ເຮັດການສຳຫລວດນີ້ເລີຍ ແລະ ເຊັ່ນດຽວກັນບາງບ້ານແມ່ນບໍ່ມີໝໍຕໍາແຍອາໄສຢູ່ເລີຍ, ສະນັ້ນ ການມີໝໍຕໍາແຍແລະລະບົບຖົງຢາ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍສຳລັບປະຊາຊົນຢູ່ທ້ອງຖີ່ນໃນການສະໜອງການບໍລິການສາທາລະນະສຸກຂັ້ນຕົ້ນ. ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເພີ່ມການອົບຮົມໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ການປີ່ນປົວບາງພະຍາດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ.
 • ໂດຍລວມແລ້ວ, ປະຊາຊົນແມ່ນບໍ່ເພີ່ງພໍໃຈກັບການເຂົ້າເຖີງແລະຄຸນນະພາບຂອງສະຖານທີ່ບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ, ການບໍລິການ ແລະ ລາຄາ. ມັນອາດຈະເປັນທີ່ປະລາດໃຈໃນມຸມຂອງຄວາມເປັນຈິງທີ່ການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີ ຈໍານວນຄົນ 283/363 ເປັນເປີເຊັນ (77.96%). ສຳລັບພວກເຂົາ (ສະເລ່ຽໄລຍະທາງຈາກບ້ານໄປຫາສະຖານທີ່ບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ (ສຸກສາລາ) ແມ່ນ 2.1 ກິໂລແມດ, ມັນອາດຈະໄກເກິນໄປສຳລັບພວກເຂົາ). ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ມາເກີດລູກຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ບໍລິການ(ໂດຍສະເພາະ ເມືອງກະລືມ (2\24.ໂດຍສົມທຽມກັບເມືອງອື່ນແມ່ນຍັງຕໍ່າ.
 • ການສຸຂະອານາໄມບໍ່ດີ, ຖານະຄອບຄົວທຸກຍາກ, ແລະ ການສຸຂະອານາໄມຕົນເອງຍັງບໍ່ເໝາະສົມ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຍ້ອນການຂາດແຄນນ້ຳ ຈື່ງເປັນເຫດໃຫ້ເກີດມີພະຍາດຖອກທ້ອງເພີ່ມຂື້ນໂດຍສະເພາະໃນເດັກນ້ອຍ. ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໄດ້ຢືນຢັນວ່າການລົງທືນໃສ່ແຫລ່ງນໍ້າສະອາດແລະສຸຂະອະນາໄມແມ່ນເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນໃນການຫລຸດອັດຕາການເປັນພະຍາດຖອກທ້ອງໃນເດັກ.
 • ບັນດາເພດຍິງສ່ວນໃຫ່ແມ່ນໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບສະພາບການທີ່ດ້ອຍໃນດ້ານການເຂົ້າເຖີງແລະຄຸນນະພາບຂອງການໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ (ມີພຽງ 17% (62/363) ທີ່ໄດ້ໄປເກີດລູກຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ 81.6% (295/363) ໄດ້ເກີດລູກຢູ່ເຮືອນ). ມີພຽງ 41.1% (152/363) ຂອງແມ່ຍິງທີ່ໄດ້ໄປຝາກທ້ອງ ແລະ 15.6% (58/363) ໄດ້ໄປກວດສຸຂະພາບຄືນຫລັງເກີດລູກ.

ທຸກຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການສຳຫລວດຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງແທ້ຈີງສຳລັບການປັບປຸງ, ແກ້ໄຂ ແລະ ການກະກຽມມາດຕະການທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອປະເຊີນກັບສີ່ງທ້າທາຍອັນໃໝ່ໃນສັຕະວັດທຳອິດ ແລະ ເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ສະຫະສະຫວັດອັນຕໍ່ຫນ້າ.

                                                                                          

ທີມງານຄົ້ນຄວ້າ:

 1. ຂັ້ນສູນກາງ: ດຣ. ລັດສະໝີ, ດຣ. ພອນປະດິດ. ດຣ. ດາວວຽງ (ຈາສະຖາບັນ ສາທາລະນະສຸກ ສາດ ທີ່ວຽຈັນ).
 2. ຂັ້ນແຂວງ: ດຣ. ກົງສິນ ວົງເສດຖາ, ດຣ. ດາວັນ ມ່ວນແທ້. ທ. ສຸລິຍາ ແລະ ຈິດຕະກອນ.
 3. ພາກສະໜາມ: ດຣ. ມົນທາ, ດຣ. ດາວັນ. ນ. ດາສຸກ. ທ. ພອນໄຊ, ທ. ຈິດຕະກອນ ແລະ ທ. ນິສົງ ).

 

Brief summary of medical science research

Topic:
Find the factors involved in using the services of the mother
born in a healthcare facility in Sekong province (Province and district hospitals)

               This report offers the research result of finding the factors involved in using the services of the mother born in a healthcare facility in Sekong province (Province and district hospitals)

Specific objectives:
1.                  For educating awareness, attitude and behaviorof mother that born in healthcare facility in Sekong
 1. Determine factorsinvolved in using the services of the mother
  born in a healthcare facility in Sekong province
 2. Some families have bad hygiene, property and to be in needing water, it’s a reason to make diarrhea disease increate in child. This research insists investment to source of a river and hygiene are important composition in decreasing the rate to be diarrhea in child.
 3. Most women have problem in factors involved in using health services, quality of health service reproductive, there are only 17% (62 people of participants, 363)) born in health care center and the number of women born at home is 81.6%(295 people of participants, 363)), women have pregnant go to health center is 41.1% (152 people of participants, 363)), and the women went to health center after born is 15.6% (58 people of participants, 363)).
   This research that practice since September to October in 2015 in four districts (Lamarm, Thateng, kaleum and Darkjeung districts) of Sekong province, Lao PDR.
The provincial and districts research team chose the participant villages, together with districts authorities, all target that had chosen in districts, the format of this research is cross section, quantity section and quality section had used in getting information. Interview is face to face to get information about quantity section, first survey in 363 families of 12 target villages in 4 districts of Sekong province, all information that received from participants use into analysis and the result of analysis below:
1.                  The size of families in 4 districts, according to surveying sees that are big families, there are 8 people in one family and age average is 16-46 years old.
2.                  From educating we met: there are not many the basic nursing tool kit and medicine fundrotate in some villages and have no in some villages, there are many villages have no a midwife, these thing are very important and necessary for people in rural area to supply early health service. However, increasing training in management, early health care and treatment some diseases are important and necessary.
3.                   People in some areas are not satisfied, cannot come on health service and quality of health care of health service, moreover is the price of service, it shows the number of people not satisfy are 283 of all participants 363 (77.96%), way average to health service or districts hospital is 2.1 km, it is so far for them to walk (by footing). Especially, people in Kaleum district do not born in health service is 8.33% of participants 2/24, if compare with other districts is low.

   All information that receives from this research is real important for improving, solve and preparing measure for facing new challenges.

Research Team:

 1. Health institute, Ministry of health: Dr. Latsamee, Dr. Phonephadith, Dr. Daovieng
 2. Sekong province health department: Dr. Kongsin VONGSETHA, Dr. Davanh MEUNTHAE, Suliya THATSAPHONE, Chittakone
 3. Field: Dr. Montha, Dr. Davanh, Ms. Dasouk, Mr. Phonesay, Mr. Chittakone, Mr. Nisong

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates