Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

​ຂະ​ແໜງ​ບໍ​ລິ​ຫານ

ຂະແໜງບໍລິຫານ

ວຽກງານບໍລິຫານແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແນວທາງ ແລະ ແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກ, ມີປະສານງານພົວພັນຮ່ວມມື,ວຽກງານການເງີນຜ່ານປະຕູດຽວ ແລະ ການເປັນເສນາທິການໂດຍກົງໃຫ້ຄະນະພັກຄະນະພະແນກ,ໂດຍສະເພາະວຽກງານແຜນການແລະການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໂດຍໃຫ້ມີກົນໄກປະສານງານຕາມຂະແໜງການ,ປັບປຸງວຽກງານການເງີນສາທາລະນະສຸກໃຫ້ຄອງຕົວ,ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ, ໂດຍສະເພາະການປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍການປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດຊື່ງຖືກຮັບຮອງໂດຍລັດຖະບານເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະກະຊວງສາທາລະນະສຸກສົມທົບກັບການນໍາແຂວງເຊກອງ,ພະແນກສາທາລະນະສຸກໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວຄືໄດ້ຈັດງົບປະມານສົມທົບກັບອົງການກາແດງສະວິດສ໌ເຮັດການທົດລອງການປະກັນສຸຂະພາບທົ່ວໜ້າຊື່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແລ້ວສໍາລັບກອງທືນສໍາລັບຜູ້ທຸກຍາກໂດຍສະເພາະແນ່ໃສ່ສະໜັບສະໜູນສົ່ງເສີມສຸຂະພາບແມ່ຍິງມາເກີດລູກແລະປິ່ນປົວເດັກທີ່ມີອາຍຸລຸ່ມ5ປີບໍ່ເສຍຄ່າ.ຕິດພັນກັບການເກັບກໍາຂໍ້ມູນກຸ່ມເປົ້າໝາຍຄື:ປັບປຸງວຽກງານສະຖິຕິໂດຍໃຫ້ແພດບ້ານຫຼືອສບສາມາດຊ່ວຍເກັບກໍາບັນທຶກຈໍານວນການເກີດ,ການຕາຍຂອງແມ່ແລະເດັກ,ການຕິດຊັ່ງນໍ້າໜັກແລະການວັດແທກລວງສູງຂອງເດັກຈາກບ້ານຂື້ນມາ.ທັງໝົດກໍເພື່ອສ້າງເປັນແຜນງານເປັນໂຄງການຕິດພັນກັບແຜນງົບປະມານສຸມໃສ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ແລະເດັກຫຼຸດລົງເທື່ອລະກ້າວດ້ວຍການປົກປ້ອງຄຸ້ມກັນດ້ວຍຢາວັກຊີນແລະບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫະສະຫວັດSDGs ເທື່ອລະກ້າວ.

 

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates