Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

​ຂະ​ແໜງ​ອະ​ນາ​ໄມ​ ແລະ ສົ່ງ​ເສີ​ມ​ສຸ​ຂະ​ພາບ

ວຽກງານອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ

ຈຸດພິເສດ ແລະ ສະພາບລວມ

     ຂະແໜງອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແມ່ນຂະແໜງວິຊາການໜຶ່ງສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ແລະ ຊ່ວຍພະແນກສາທາລະນະສຸກໃນການຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານ ລັດກ່ຽວກັບວຽກງານອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ຂະແໜງອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ປະກອບດ້ວຍ 5 ໜ່ວຍງານ ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນຫົວໜ່ວຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທາງດ້ານວິຊາການຄື: ໜ່ວຍງານ ຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ, ໜ່ວຍງານໂພຊະນາການ, ໜ່ວຍງານຂ່າວສານການແພດ-ສຸຂະສຶກສາ,ສູນອະນາໄມສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຈັດຫານ້ຳສະອາດ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ

     ເພື່ອປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຂະແໜງອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຈຶ່ງ ມີໜ້າຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນຮ່ວມກັບບັນດາໜ່ວຍງານຕາມແຜນງານຂອງ ຕົນຮັບ ຜິດ ຊອບໃນ 4 ແຜນງານຍ່ອຍເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງພັກໂດຍຖືເອົາການກັນພຍາດ ແລະ   ສົ່ງເສີມສຸ ຂະພາບເປັນຕົ້ນຕໍ.

 

ເປົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) 9ຕົວຊີ້ວັດທີສະພາມອບໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຮັບຜິດ ຊອບ ໃນນັ້ນມີ 10 ຕົວຊີ້ວັດທີ່ນອນໃນແຜນງານທີ່ I ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

/ດ

ຕົວຊີ້ວັດ

Lsis1 2011/12

Lsis2 2017

ປ/ບ       ປີ2017

ປ/ບ       ປີ 2018

ແຜນ2018

ແຜນຂອງກະຊວງ

ແຜນ 2020

1

ອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5ປີ ທີ່ມີນໍ້າໜັກ ຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ ( %ຂອງປະຊາກອນກຸ່ມ ເປົ້າໝາຍ )

46

34.8

20

29

41

21

38

2

ອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5ປີ ທີ່ມີລວງສູງຕໍາກວ່າມາດຕະຖານ (% ຂອງປະຊາກອນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ)

62.7

49.9

29

32

46

33.2

42

3

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 1ປີ (1,000 ຄົນເດັກເກີດມີຊີວິດ)

71

28

18.6

16.4

42

38

38

4

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5ປີ (1,000 ຄົນເດັກເກີດມີຊີວິດ)

93

35

22.2

18

50

51

46

5

ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ (100,000 ຄົນເດັກເກີດມີຊີວິດ)

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

64.2

41.6

190

175

180

6

ອັດຕາການເກີດລູກມີແພດຊ່ວຍ (% )

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

48.3

45

38

45

74

55

7

ອັດຕາການສັກຢາກັນພະຍາດ ໃນເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 1ປີ(%)

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

74.2

79

67

90

 

90

8

ອັດຕາການນໍາໃຊ້ ນໍ້າສະອາດ (%ຂອງປະຊາ ກອນທັງໝົດ)

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

79.5

71.65

79.43

90

88

90

9

ອັດຕາການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍຄອບຄົວ %

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

68.2

67.03

70.48

80

73

90

10

ອັດຕາການປົກຄຸມປະກັນສຸຂະພາບ (%)

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

>90

>90

100

61

100

ໃນຂະແໜງດັ່ງກ່າວປະກອບມີ 5 ໜ່ວຍງານດັ່ງນີ້:

     1. ໜ່ວຍງານແມ່ ແລະ ເດັກ

     2. ໜ່ວຍງານສັກຢາກັນພະຍາດ

     3. ໜ່ວຍງານສຸຂະສຶກສາ

     4. ໜ່ວຍງານຈັດໂພຊະນາການ ເດັກຂາດສານອາຫານ

     5. ໜ່ວຍງານຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates