Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

​ຫ້ອງ​ການ​ປະ​ກັນ​ສຸ​ຂະ​ພາບ

1. ວຽກງານກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບ

- SDG3 ອັດຕາການປົກຄຸມປະກັນສຸຂະພາບທຸກທົ່ວໜ້າ

ໂດຍອີງຕາມແຜນຍຸດທະສາດແລະເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານແຫ່ງລາວກໍ່ຄືກະຊວງສາທາລະນະສຸກວ່າດ້ວຍການປົກຄຸມການປະກັນສຸຂະພາບຖ້ວນໜ້າໃຫ້ໄດ້ 50% ໃນປີ 2015 ແລະ 100% ພາຍໃນປີ 2020 ເພື່ອເປັນການທັບມ້າງອຸປະສັກໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ໂດຍອີງໃສ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ອອກນິຕິກຳຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວພັນແລະຈັດສັນງົບປະມານເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະການຂະຍາຍການປົກຄຸມ, ລວມໄປເຖິງການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດເພື່ອເປັນອົງກອນຄຸ້ມຄອງກອງທຶປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງໃນການຄຸ້ມຄອງບັນດາກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບຜ່ານປະຕູດຽວໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານ​​ນະໂຍບາຍ, ກົນໄກໃນການຄຸ້ມຄອງແລະການຄຸ້ມການເງິນເພື່ອແນໃສ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນສູງສຸດ. ອີງຕາມກົງຈັກການຄຸ້ມຄອງດັ່ງກ່າວ, ຫ້ອງການປະກັນສຸຂະພາບແຂວງເຊກອງຈຶ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 18/03/2014 ເພື່ອເປັນອົງກອນຂັບເຄື່ອນວຽກງານປະກັນ​​ສຸຂະພາບຢູ່ແຂວງເຊກອງ.

  • ແຂວງເຊກອງແມ່ນແຂວງໜຶ່ງທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບນັບແຕ່ປີ 2008 ເປັນຕົ້ນມາ, ໂດຍລວມມີ: ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມພາກລັດຖະກອນ (), ກອງທຶນສຸຂະພາບສຳລັບຜູ້ທຸກຍາກ (), ນະໂຍບາຍເກີດລູກແລະປິ່ນປົວເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5ປີບໍ່ເສຍຄ່າ (ມດ), ກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບຊຸມຊົນ () ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມພາກວິສາຫະກິດ () ແລະກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບພາກປະຊາຊົນ () ເຊິ່ງມີອັດຕາປົກຄຸມປະຊາກອນລະອຽດດັ່ງນີ້:

 

/

ກອງ​ທຶນ

ຈຳ​ນວນ​ສະ​ມາ​ຊິກ/ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ (ຄົນ)

ອັດ​ຕາ​ການ​ປົກ​ຄຸມ (%)

1

ປະກັນສຸຂະພາບພາກລັດຖະກອນ ()

11,665

10%

2

ປະກັນສຸຂະພາບພາກວິສະຫະກິດ (ອປສ)

1,312

1%

3

ກອງທືນສຸຂະພາບສໍາລັບຜູ້ທຸກຍາກ (ກສທ)

41,155

35%

4

ກອງທຶນ ປິ່ນປົວເດັກລຸ່ມ 5ປີບໍ່ເສຍຄ່າ (ກມດ)

16,401

14%

5

ກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບຊຸມຊົນ (​​)

46,621

40%

6

ກອງທຶນເກີດລູກບໍ່ເສຍຄ່າ ( ແມ່ມານ)

4,685

4%

ລວມ​ທັງ​ໝົດ:

117,154

100%

 

          ໃນນັ້ນ, ຕົວເລກການປົກຄຸມຕາມປະຊາກອນເປົ້າໝາຍຕາມກອງທຶນແມ່ນ: ປົກຄຸມຜູ້ທຸກ 100%, ມດປົກຄຸມແມ່ມານແລະເດັກນ້ອຍເປົ້າໝາຍ 100%, ແລະແມ່ນປົກຄຸມເປົ້າໝາຍລັດຖະກອນແລະຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ເກີດສິດເກືອບ 100%, ສ່ວນແລະປົກຄຸມ​ 12% ຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ນອນໃນລະບົບປະກັນສຸຂະພາບທີ່ກ່າວມາ (, ກມດ, ແລະ) ຈາກຕົວເລກການປົກຄຸມສັງເກດເຫັນວ່າແຂວງເຊກອງສາມາດບັນລຸເກີນເປົ້າໝາຍທີ່ລັດຖະບານຕັ້ງໄວ້ (ປົກຄຸມ 50% ຂອງພົນລະເມືອງໃນປີ 2015 ຄິດໄລ່ອີງໃສ່ປະຊາກອນຄາດຄະເນແຂວງເຊກອງ 113,275 ຄົນ), ຈາກຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວສາມາດຕີລາຄາໄດ້ວ່າປະຊາຊົນມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ນະໂຍບາຍແລະການນຳພາຂອງພັກ-ລັດສູງ.

2. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະມາຊິກແຕ່ລະກອງທືນ:

t

 

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates