Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

​ໂຮງ​ໝໍ ​ແຂວງ​ເຊກອງ

ໂຮງໝໍແຂວງເຊກອງ ( 75 ຕຽງ )

IMG 1855  IMG 1853

I. ¥÷©-²ò-À¦©-¦½²¾®-츴:

     ŒÂ»¤ÏðÁ¢¸¤Á´È­­ª˜¤µøÈÀꦽ®¾­À´õº¤ì½´¾´Á¢¸¤À§¡º¤ Àປັນ¢½ÁΤΈ¤ê†¢œ­­¡ñ®²½Á­­¡¦¾ê¾ì½­½¦÷¡, ´ó²¾ì½®ö©®¾©Áì½Îɾê†Ã­¡¾­­¯…­­¯ö¸ Áì½³œ­­³øÎɾꆡ¾­,»ñ®Ã§É¦ñ¤£ö´ê†À¢í¾´¾Ã§É®ðìò ¡¾­­¯…­¯ö¸²½¨¾©   ¢º¤²ÒÁ´È¯½§¾§ö­®ñ­­©¾À°‰¾ ª½Íº©»º©²½­­ñ¡¤¾­ê½¹¾­­,ª¿¹ù¸© Áì½­­ñ¡ê÷콡ò©ªÈ¾¤Åê†À¢í¾´¾§ö´Ã§É ®ðìó¡¾­­Â»¤ÏðÁ¢¸¤

II. ¢Ó-´ø­-²œ­«¾ນ­

»¤Ïð-Á¢¸¤-À§-º¤ ມີພະນັກງານທັງໝົດ- 121ຄົນ, ຍິງ   90ຄົນ, ໃນນີ້ປະກອບມີ£½-­­½º¿­­¸¨¡¾­ = 5 êȾ­­, ຍິງ0ຄົນ, ´ó 16 Îȸ¨¤¾­­ ꆢœ­¡ñ®Â»¤ÏðÁ¢¸¤

ລ/ດ

ຊັ້ນວິຊາສະເພາະ

ໂຮງໝໍແຂວງ

ລວມ

ຍິງ

1

ປະລິຍາໂທ

4

3

2

ຊ່ຽວຊານຂັ້ນ 1

8

2

3

ລົງເລິກຂະແໜງ

0

 

4

ປະລິນຍາຕີ

36

24

5

ຊັ້ນສູງ

22

16

6

ຊັ້ນກາງ

34

31

7

ຊັ້ນຕົ້ນ

17

14

8

ບໍ່ມີຊັ້ນ

0

 

ລວມທັງໝົດ:

121

90

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates