Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

ຫ້ອງ​ການ​ສາ​ທາ ​ເມືອງ​ກະ​ລືມ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ສະພາບລວມຂອງເມືອງກະລຶມ

ຫ້ອງການສາທາເມືອງກະລືມເປັນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງລັດທີ່ມີສາຍຕັ້ງຂຶື້ນກັບພະແນກສາ ທາລະນະສຸກແຂວງເຊກອງແລະສາຍຂວາງຂື້ນກັບອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ,ເມືອງກະລືມເປັນເມືອງ 1 ທີ່ນອນໃນແຂວງເຊກອງເຊີງມີຊາຍຕິດກັບ ເມືອງ ມາມ,ເມືອງດາກຈຶງ,ເມືອງສາລະວັນ,ເມືອງຕະໂອ້ຍ,ເມືອງເຕີຍຢ່າງ,ອາເລື້ອຍ ປະເທດຫວຽດນາມ.ມີເນື້ອທີ່ທັງໜົດ 36,973 Km2 ແລະ ເມືອງກະລືມເປັນເມືອງຕັ້ງຢູ່ພູດອຍ ແລະ ມີພູດອຍກວມ 98% ຂອງເນື້ອທີທັງໜົດ,ເປັນເມືອງທີ່ທຸກຍາກ, ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍມີອາຊີບປູກຟັງແລະລ້ຽງສັດ,ປະກອບດ້ວຍ 4 ເຜົ່າຄື: ກະຕູ, ກຣຽງ, ຕະໂອຍ, ລາວລຸ່ມ, ນັບຖືສາດສະໜາ ຜີ ແລະ ພຸດ ສ່ວນນ້ອຍ, ພາສາໃຊ້ໃນການສື່ສານ ແມ່ນພາສາຊົນເຜົາ ແລະ ລາວລຸ່ມ

laos-kaleum-district-map

  • ຂໍ້ມູນດ້ານສະຖານທີ່ບໍລີການທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ບ້ານສາທາລະນະສຸກ

-      ໂຮງໝໍເມືອງມີ 1 ແຫ່ງ (30 ຕຽງ )

-      ສຸກສາລາ 04 ແຫ່ງ

-      ຮ້ານຂາຍຢາເອກກະຊົນຮ້ານ ຂັ້ນ 1 ແລະ ຂັ້ນ 3

-      ບ້ານສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງ(ບສບ) 11 ບ້ານ= 21%

  • ການແຈກຍາຍບຸກຄະລາກອນ

ລ/ດ

ຊັ້ນວິຊາສະເພາະ

ຫ້ອງສາທາເມືອງກະລຶມ

ລວມ

ຍິງ

1

ປະລິຍາໂທ

1

0

2

ຊ່ຽວຊານຂັ້ນ 1

0

 

3

ລົງເລິກຂະແໜງ

0

 

4

ປະລິນຍາຕີ

6

3

5

ຊັ້ນສູງ

22

9

6

ຊັ້ນກາງ

32

23

7

ຊັ້ນຕົ້ນ

2

0

8

ບໍ່ມີຊັ້ນ

2

1

ລວມທັງໝົດ:

65

36

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates