Weelcome to Website Sekong Province Public Health Department

​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ແລະ ​ວິ​ໃສ​ທັດ

ວິໃສທັດ

ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ ມີບໍລິການທົ່ວເຖີງ, ຍຸຕິທໍາ, ມີຄຸນນະພາບ, ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈຮັັກສາສຸຂະພາບຂອງຕົນ ແລະ ປະຕິຮູບສາທາລະນະສຸກຮອບດ້ານ

ລ/ດ

ຕົວຊີ້ວັດ

ຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ

ປີ 2016

ປີ 2017

1

ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ /100,000 ເດັກເກີດມີຊີວິດ

197

(UN,2015)

206

(Census,2015)

190

182

2

ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງເດັກ>1 ປີ /1000 ເດັກເກີດມີຊີວິດ

51(45)

(UN,2015)

57

(Census,2015)

47

43

3

ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງເດັກ>5 ປີ /1000 ເດັກເກີດມີຊີວິດ

67(70)

(UN,2015)

86

(Census,2015)

62

56

4

ອັດຕານໍ້າໜັກຫຼຸດມາດຖານ(%)

25.5

(MOH,2015)

24.2

22

5

ອັດຕາສູງ,ຕໍ່າບໍ່ໄດ້ມາດຖານ(%)

35.6

(MOH,2015)

35

34

6

ອັດຕາການເກີດມີແພດຊ່ວຍ(%)

64

(MOH,2015)

67.2

70

7

ອັດຕາການຊົມໄຊ້ນໍ້າສະອາດ

(%)

85.7

(CEHWS,2015)

86.6

87

8

ອັດຕາການຊົມໄຊ້ວິດຖ່າຍ

(%)

69.3

(MOH,2015)

70

72

9

ອັດຕາການປົກຄຸມປະກັນສູຂະພາບທົ່ວໜ້າ(%)

32

(MOH,2015)

42

51

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates