ຍີນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເຂົ້າ​ສູ່​ເວັບ​ໄຊ​ ພະ​ແນກ​ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ ແຂວງ​ເຊກອງ

​ຂະ​ແໜງ​ອະ​ນາ​ໄມ​ ແລະ ສົ່ງ​ເສີ​ມ​ສຸ​ຂະ​ພາບ

ວຽກງານອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ

ເປົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) 9ຕົວຊີ້ວັດທີສະພາມອບໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຮັບຜິດ ຊອບ ໃນນັ້ນມີ 8 ຕົວຊີ້ວັດທີ່ນອນໃນແຜນງານທີ່ I ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

  1. SDG2 ອັດຕານໍ້າໜັກຫຼຸດມາດຕະຖານ ຂໍ້ມູນສໍຳຫຼວດ 2014/15 (28.9%),ຈາກການລາຍງານ 10ເດືອນ ປີ 2017 (28%)
  2. SDG2 ອັດຕາລວງສູງຕໍ່າບໍໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຂໍ້ມູນສໍຳຫຼວດ 2014/15(46.4%),ຈາກການລາຍງານ 10ເດືອນ ປີ2017 (33%)
  3. SDG3 ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ຂໍ້ມູນທົ່ວປະເທດສໍາຫຼວດປະຊາກອນ ປີ2015 (190 ຄົນ/100,000 ດກມຊວ) ,ຈາການລາຍ 10ເດືອນປີ 2017 (ແມ່ຕາຍ 3 ກໍລະນີ ) (ອັດຕາສ່ວນ 64,2)
  4. SDG3 ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຸ ລຸ່ມ 1ປີ ຂໍ້ມູນແຂວງ ສໍາຫຼວດ LSIS 2011/2012(71ຄົນ/1,000 ດກມຊວງ), ຈາກການລາຍງາຍ 10ເດືອນ ປີ2017 (ເດັກລຸ່ມ1ປີຕາຍ 82 ກໍລະນີ) 18ຄົນ /
  5. SDG3 ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຸ ລຸ່ມ 5ປີ ຂໍ້ມູນແຂວງ ສຳຫຼວດ LSIS ປີ2011/2012(93ຄົນ/1,000 ດກມຊວ), ຈາກກາຍລາຍງານ 10 ເດືອນປີ 2017 (ເດັກລຸ່ມ5ປີຕາຍ 97 ກໍລະນີ) 21ຄົນ /
  6. SDG3 ອັດຕາການເກີດມີແພດຊ່ວຍ ປີ2016 (38%), ປີ2017 ລາຍງານ 10ເດືອນ (35%)
  7. SDG3 ອັດຕາການປົກຄຸມປະກັນສຸຂະພາບທົ່ວໜ້າ ປີ2017   (100%)
  8. SDG6 ອັດຕາການຊົມໃຊ້ນໍ້າສະອາດ ປີ 2016 (66%), ປີ 2017ລາຍງານ 10ເດືອນ (72%)
  9. SDG6 ອັດຕາການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍ ປີ2016 (55%) ,ປີ 2017 ລາຍງານ10ເດືອນ ປີ2017 (67%)

ໃນຂະແໜງດັ່ງກ່າວປະກອບມີ 5 ໜ່ວຍງານດັ່ງນີ້:

     1. ໜ່ວຍງານແມ່ ແລະ ເດັກ

     2. ໜ່ວຍງານສັກຢາກັນພະຍາດ

     3. ໜ່ວຍງານສຸຂະສຶກສາ

     4. ໜ່ວຍງານຈັດໂພຊະນາການ ເດັກຂາດສານອາຫານ

     5. ໜ່ວຍງານຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ

ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38-211 819, ແຟກ:(+856)38-211 020

Powered by Joomla 1.7 Templates